O projektu

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, ki je reprezentativna sindikalna centrala na državni ravni, med 1.12.2017 in 31.8.2021, vodi projekt »Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu.«

Za projekt smo se odločili, zaradi vse večjih potreb po učinkovitem socialnem dialogu v Sloveniji na vseh ravneh, ki jih zaznavamo pri svojem delu, in vse večjega razkoraka med dejanskim načinom vodenja socialnega dialoga v Sloveniji ter načinom, kot ga opažamo v tujini in je mnogokrat na višjem nivoju, blizu optimalnega.

Pri projektu kot partnerica sodeluje Regionalna gospodarska zbornica Celje.
Glavni namen projekta je usposabljanje in nadgradnja znanja in kompetenc članov in
zaposlenih pri projektnih partnerjih ter pri naših članskih organizacijah zlasti s
področij:

 • Delovnopravne zakonodaje, zlasti o pravicah in obveznostih delavcev, ki
  izhajajo iz delovnega razmerja, ter s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • Tehnik pogajanj, kolektivnega dogovarjanja in soupravljanja delavcev;
 • Razvoja organizacijske kulture preko zagotavljanja zdravja in zadovoljstva na
  delovnem mestu.

Iz izkušenj in dosedanjega dela obeh projektnih partnerjev smo spoznali, da je nivo socialnega dialoga v Sloveniji na ravni, ki izkazuje velik potencial za rast in krepitev, tako kvalitativno kot kvantitativno.

Reševanje problematike prenizkega nivoja socialnega dialoga in njegove krepitve vidimo v zagotavljanju predpogojev, skladnih z zaznanimi potrebami ciljnih skupin projekta, z namenom dviga znanja, kompetenc in osveščenosti, povezanih s področjem socialnega dialoga, trga dela, vseživljenjskega učenja in zagotavljanja pravne varnosti aktivne populacije.

S projektom bomo pripomogli k dvigu nivoja znanja in kompetenc na vseh zgoraj navedenih področjih pri zaposlenih in osebah na vodilnih položajih pri projektnih partnerjih ter pri naših članskih organizacijah, in sicer z izvedbo različnih aktivnosti in dejavnosti.

Glavne projektne aktivnosti bodo naslednje:

 1. Izvedene bodo tri analize s pregledom domačih in tujih dobrih praks, in sicer ena s področja stanja socialnega dialoga pri nas in v tujini, dve s področja trga dela pri nas in v tujini s poudarkom na problematiki zaposlovanja mladih in starejših.
 2. Na podlagi rezultatov bodo oblikovane vsebine za izvedbo usposabljanj, pripravljena (e-)gradiva in izdelana dva priročnika.
 3. Vzpostavljena bo spletna stran projekta in e-Učilnica, preko katere bodo udeležencem in ostalim zainteresiranim na voljo vse vsebine usposabljanj, dostopi do relevantnih dokumentov in ostale informacije o projektu.
 4. Organiziranih in izvedenih bo 14 usposabljanj v obliki delavnic, katerih vsebina bo razdeljena na 7 vsebinsko zaključenih modulov, podana pa bo v obliki predavanj, debate in izmenjave izkušenj in dobrih praks.
 5. Organiziranih in izvedenih bo 6 okroglih miz in drugih povezovalnih dogodkov, med drugim namenjenih izmenjavi izkušenj in dobrih praks, hkrati pa krepitvi sodelovanja med različnimi deležniki.
 6. Organizirani in izvedeni bosta uvodna in zaključna konferenca, ki bosta v prvi vrsti namenjeni promociji in predstavitvi projekta in njegovih rezultatov širši javnosti.

Analize, ki bodo izvedene so naslednje:

 1. Pregled in analiza stanja na področju socialnega dialoga
 2. Pregled in analiza stanja na trgu dela- mladi
 3. Pregled in analiza stanja na trgu dela- starejši

Pričakujemo, da bomo v projektne aktivnosti bomo vključili najmanj 90 posameznikov iz naslednjih ciljnih skupin:

 • Sindikati in njihova združenja– v usposabljanja bomo vključili ključne kadre,kot so predsedniki sindikatov, sindikalni zaupniki in drugi predstavniki sindikatov, ki delujejo lokalno na področju nudenja pomoči in zagotavljanja pravne varnosti za člane, ter kadre, ki sodelujejo pri oblikovanju in vodenju socialnega dialoga;
 • Združenja delodajalcev– v usposabljanja bomo vključili ključne kadre, ki sodelujejo pri oblikovanju in vodenju socialnega dialoga ter skrbijo za podporo članom organizacije;
 • Delodajalci– v usposabljanja bomo vključili vodilne kadre in kadre s področja upravljanja s človeškimi viri.

Cilji projekta so usmerjeni k:

 • nadgradnji kompetenc naših ključnih kadrov za uspešno vodenje socialnega
  dialoga,
 • povečanju usposobljenosti za zagotavljanje pravne varnosti naših članov,
 • zagotavljanju storitev za večjo pravno varnost posameznikov,
 • osveščanju delodajalcev na področjih zdravja na delovnem mestu ter
  vseživljenjskega učenja.